Member Introduction

Position Name
Professor Hiroshi Murase
Associate Professor Ichiro Ide
Daisuke Deguchi
Designated Associate Professor Takatsugu Hirayama
Assistant Professor Yasutomo Kawanishi
Designated Assistant Professor David Robert Wong
Colleague Staff Yoshito Mekada
Tomokazu Takahashi
Keisuke Doman
Fellow Researcher Fumito Shinmura
Haruya Kyutoku
Secretary Fumiyo Kaba
Hiromi Tanaka
D3 Hideki Takahira
D2 Masayuki Shimizu
Mahmud Dwi Sulistiyo
N. M. Zarifie Hashim
Marc A. Kastner
D1 Hirotaka Kato
M2 Yuki Kodama
Akinori Sato
Masashi Hontani
Takashi Maeda
Taiki Yamamoto
Chen Lu
Wang Qishen
M1 Yoichiro Ito
Masamu Nakamura
Naoki Nishida
Takuya Migishima
Temuroglu Onur
B4 Kazuki Umemura
Hiroki Tatemichi
Koji Noda
Miyu Hayakawa
Yuki Furitsu
Yamato Maekawa
Saki Iwata
Alumni members