Member Introduction

Position Name
Professor Hiroshi Murase
Associate Professor Ichiro Ide
Daisuke Deguchi
Designated Associate Professor Takatsugu Hirayama
Assistant Professor Yasutomo Kawanishi
Colleague Staff Yoshito Mekada
Yoshiki Ninomiya
Tomokazu Takahashi
Keisuke Doman
Fellow Researcher Fumito Shinmura
Haruya Kyutoku
Kento Nishibori
Shigeru Saitou
Secretary Fumiyo Kaba
Hiromi Tanaka
D3 Norimasa Kobori
Takashi Naito
David Robert Wong
Brahmastro Kresnaraman
Yoshihiro Miyakoshi
D2 Hideki Takahira
N. M. Zarifie Hashim
Masayuki Shimizu
D1 Marc A. Kastner
Mahmud Dwi Sulistiyo
M2 Yoshinori Ichikawa
Hirotaka Kato
Takayuki Kawashima
Hiroki Takimoto
Yoshiki Tatebe
Ukyo Tanikawa
Wang Qishen
M1 Yuki Kodama
Akinori Sato
Masashi Hontani
Takashi Maeda
Taiki Yamamoto
Chen Lu
B4 Hiroshi Iijima
Yoichiro Ito
Masamu Nakamura
Naoki Nishida
Takuya Migishima
Yusuke Mori
Shouta Yamamoto
Alumni members